انجمن ژیمناستیک شهرستان هرسین
Gymnastic Association of Harsin

برنامه پیشنهادی سطح یک- گروه سنی 7 سال

سطح یک (حرکات زمینی ):

-مسیر AC  ایستادن و اجازه گرفتن از سرداور ، با 3 قدم دویدن حرکت شیرجه غلت پا جمع

-بلافاصله پرش به سمت بالا با بدن و دستهای  صاف و کشیده ، با تماس پاها با زمین        (جفت ) بلافاصله پرش بالا پاها جمع  فرود ، بدون مکث  پرش به سمت بالا با یک دور چرخش و فرود پا مکث یک ثانیه

-با یک قدم بالانس غلت جلو پا راست برخاستن و سپس  یک قدم به جلو و چرخش به مسیر CB

-پرش به سمت بالا با 180 درجه چرخش حرکت ویمیک پا صاف و راست به طرف بالانس بدون مکث فرود بصورت پا باز وسط 2 ثانیه مکث –سپس دستها جلوی بدن و شکم روی زمین

-جمع کردن پاها از عقب و جفت کردن پاها و بلند شدن به کمک دست ها و پرتاب پاها  بین دست ها و ایستادن ، با یک قدم چرخش 180 درجه اجرای چرخ فلک                         (2 بار)

-ایستادن تعادلی از پهلو 2 ثانیه مکث

-در مسیر BD  با سه قدم دویدن و اجرای حرکت پیچ پرش بالا فرود با مکث دو ثانیه

-ایستادن و احترام به سرداور

سطح یک (خرک حلقه ):

-گرفتن  حلقه های خرک و رفتن روی دست ها

-حرکت تاب پای راست و بعد پای چپ

-تکرار دوباره پای راست و پای چپ

-لنگی  پای چپ (برداشتن دست چپ و انداختن پای چپ به جلوی خرک)

-لنگی پای راست (برداشتن دست راست و انداختن پای راست به جلوی خرک)

-جفت نمودن پاها و پریدن پائین با 45 درجه چرخش  و فرود

سطح یک (پرش خرک) :

-حرکت درو  طرفین از روی  مینی خرک با  ارتفاع 95 سانتی متر از سطح زمین

 

سطح یک (بارفیکس ):

-ضربه دم ماهی و آغاز تاب

-5 تا تاب بلند به جلو و به عقب در حد افق و تاب آخر در عقب پرش وایستادن

-اجرای 5 بار تاب جلو  و 5 بار تاب عقب در حد افق و با آمدن آخرین تاب به عقب پرش و ایستادن

 

برنامه پیشنهادی سطح دو - گروه سنی 8 سال

سطح دو  (حرکات زمینی ): مسیر AC

- مسیر AC  با سه قدم دویدن نیم پشتک ایستادن غلت جلو پرش به سمت بالا یک دور چرخش (360 درجه )

-با یک قدم بالانس غلت جلو نشستن به صورت پا باز راست و چپ و وسط مکث دو ثانیه

-جفت نمودن پاها بطرف جلو و حرکت زاویه L  دو ثانیه مکث

-گذاشتن پاها روی زمین و رفتن به حالت شمع

-و برگشت با خم نمودن یک پا ایستادن ،چرخش و قرار گرفتن در مسیر CA

-با 3 قدم دویدن و اجرای حرکت شیرجه غلت پرش به سمت بالا 180 درجه چرخش و ایستادن

-اجرای ویمیک بالانس و فرود پا جفت با یک قدم 180 چرخش و اجرای حرکت چرخ و فلک

-با یک قدم قیچی ریتمیک و ایستادن در مسیر  AB

-با سه قدم دویدن حرک پیچ پرش به سمت  بالا 180 درجه چرخش غلت جلو پا باز

-بدون تماس پاها به تشک مکث 2 ثانیه (پا باز زاویه ) و  جفت نمودن پاها  از عقب و ایستادن

-با یک قدم بالانس پل (قوس جلو) پا جفت ایستادن و یک قدم به جلو تعادلی از پهلو 2 ثانیه مکث در محور BD

-با سه قدم دویدن حرکت پیچ نیم وارو و پرش بالا ایستادن با مکث

سطح دو  -خرک حلقه(قارچ ):

جفتی با زانو و پنجه های صاف و کشیده ،دو بار بصورت متوالی

سطح دو  (دارحلقه ):

-از حالت آویزان با خم کردن دستها و بدن راست به حالت شمع رفتن

-از این حالت دور کردن بدن از حلقه ها و اجرای و تاب در حد افق ، چهار بار بصورت رفت و برگشت

-اجرای حرکت وارو جمع به عنوان پرش و ایستادن

سطح دو  (پرش خرک) :

-حرکت بالانس برگشت با استفاده از مینی ترامپولین و فرود با مکث ،ارتفاع 105سانتی متر از سطح زمین

-حرکت پشتک جمع با استفاده از پیش تخته روی تشک ایمنی و فرود با مکث

سطح دو  (پارالل) :

-از حالت ایستاده با دویدن و جهش از روی پیش تخته و گرفتن چوب های پارالل تاب جلو

-برگشت تاب به عقب و تاب به جلو و اجرای حرکت اسکلپکا پا باز روی چوب ها

-آوردن پاها روی صورت و دور نمودن اجرای تاب به عقب و تکرار دو بار تاب رفت و برگشت و در برگشت پرش از عقب و آوردن هر دو دست روی یک چوب و ایستادن (تاب ها حداقل در حد افق )

 سطح دو  (بارفیکس ):

-آویزان شدن ضربه دم ماهی و اجرای تاب از جلو به عقب و تکرار تاب و برگشت و تاب سوم به جلو و اجرای 180 درجه چرخش یک دست آفتابی و یک دست مهتابی –رفتن به جلو و در جلو تعویض دست آفتابی به مهتابی و با دست مهتابی تاب به عقب و تعویض  جفت دست ها به آفتابی و تاب به جلو و دو بار تکرار تاب به جلو و به عقب و پرش از عقب و ایستادن

 

برنامه پیشنهادی سطح سه - گروه سنی 9  سال

سطح سه   (حرکات زمینی ):

- مسیرAC   با سه قدم دویدن نیم پشتک شیرجه غلت پا جمع پرش آهو 45 درجه چرخش و قرار گرفتن درگوشه مسیر CA

-با سه قدم دویدن حرکت پشتک جمع –غلت جلو پا باز بدون تماس پاها با تشک پرس بالانس غلت جلو پا باز راست و چپ و وسط بعد گذاردن دست ها در پهلو

-جفت نمودن پاها در جلو و انجام حرکت زاویه L  دو ثانیه مکث و ادامه آوردن پاها به حالت یو (بدون مکث ) و پرتاب پاها روی زمین جلو وچرخش 180 درجه با دست ها و پرتاب پاها بین دست ها و ایستادن در مسیر AB

-با سه قدم دویدن حرکت پیچ شیرجه غلت با یک قدم چرخ فلک و بعد پل و برگشت (قوس عقب ) با یک پا  وایستادن حرکت تعادلی از پهلو دو ثانیه مکث در مسیر BD

-دویدن حرکت پیچ نیم وارو ، دو بار متوالی بلافاصله پرش به سمت بالا و ایستادن و مکث دو ثانیه ای  

سطح  سه  -خرک حلقه(قارچ ):

جفتی 5 بار

سطح سه   (دارحلقه ):

-از حالت آویزان با خم کردن دستها و بدن راست به حالت شمع رفتن

-رفتن به عقب ، پرچم پا باز با دو ثانیه مکث و با جفت نمودن و زاویه نمودن بدن برگشت به حالت شمع

-پرچم جلو پا باز دو ثانیه مکث و از این حالت با تاب رفتن به عقب و تاپ به جلو و در برگشت تاب به عقب حرکت مهتاب زاویه و آمدن به حالت شمع

-حرکت آفتاب و تاب به جلو و تاب به عقب و تاب به جلو و اجرای حرکت واروی باز به عنوان پرش و ایستادن .

سطح سه  (پرش خرک) :

-اجرای حرکت بالانس برگشت با فرود مطمئن و مکث دو ثانیه با استفاده از مینی ترامپولین با ارتفاع 115 سانتی متر از سطح زمین

-اجرای حرکت پشتک باز با استفاده از پیش تخته روی تشک ایمنی

سطح سه  (پارالل ):

-از حالت ایستاده یا با دویدن گرفتن چوب ها و اجرای حرکت اسکلپکا

-اجرای تاب به عقب تا زاویه 45 درجه و حرکت  موی زیر بغل تا به عقب و تاب به جلو

-با راست کردن دست ها حرکت ریپکا پاها باز روی چوب ها و بعد جفت کردن پاها

-و نگه داشتن زاویه L  با دو ثانیه مکث –بالانس قدرتی پا باز دو ثانیه مکث

-تاب به جلو و تاب به عقب همراه با جدا نمودن دستها از روی چوب و پرش به بالا و گرفتن چوب ها در سطح بالانس (بالای حد افق)

-تاب جلو ، تاب عقب ، تاب جلو و اجرای حرکت واروی جمع به عنوان پرش با فرود و مکث دو ثانیه .

سطح سه  (بارفیکس ):

- ضربه دم ماهی و برداشتن تاب بلند از جلو به عقب

-تاب جلو و چرخش 180 درجه (بدن بالای 45 درجه ) تعویض هر دو دست ها

-تاب جلو و اجرای حرکت اسکلپکا و پرتاب پاها بلافاصله به طرف بالانس حداقل

-تا 45 درجه و اجرای حرکت چرخ شکم و بعد آوردن پاها بطرف جلو و دم ماهی

-تاب به جلو و تاب به عقب ، تاب به جلو و تاب به عقب و تاب به جلو و اجرای حرکت کورپیت جمع به عنوان پرش وایستادن

 

برنامه پیشنهادی سطح چهار - گروه سنی 10  سال

سطح چهار  (حرکات زمینی  ):

- مسیر AC   دویدن اجرای پیچ نیم وارو ، وارو جمع بلافاصله با 180 درجه چرخشی با تکیه بر دست ها افت روی تشک

-نشان دادن پا باز دو ثانیه مکث ، دستها در پهلو و جفت کردن پاها در جلو

-نشستن آوردن پاها روی صورت نمایش یو دو ثانیه مکث

-پرتاپ به جلو چرخش با خم نمودن یک پا و ایستادن در مسیر CA

-دویدن اجرای نیم پشتک ، شیرجه نیم پشتک ، شیرجه غلت و بلند شدن

-پرش آهو و 45 درجه چرخش و قرار گرفتن در گوشه محور AB

-دویدن اجرای پیچ پشتک جمع ، با یک قدم بالانس غلت جلو پا باز و بدون تماس پاها با تشک اجرای بالانس قدرتی پا باز و چرخش 180 درجه در بالانس و فرود با یک پا  سپس 45 درجه چرخش و قرارگرفتن در محور BD

-تعادلی پهلو با دو ثانیه مکث

-دویدن اجرای پیچ ، واروی باز و ایستادن

سطح چهار (خرک حلقه ):

-از حالت ایستاده ابتدای خرک اجرای 8 تا جفتی (بدون دسته ) و ایستادن بعد از جفتی هشتم

سطح چهار (دارحلقه ):

-از حالت آویزان با قدرت بالا رفتن از حلقه ها و نگهداشتن زاویه L  دو ثانیه مکث

-بالانس قدرتی دست خم بدن زاویه نگه داشتن در بالانس با دو ثانیه مکث

-از بالانس به آرامی پائین آمدن با بدنی راست  تا زیر حلقه ها

-شمع و رفتن به عقب پرچم دو ثانیه مکث و برگشت به حالت شمع

-اجرای حرکت آفتاب –تاب به جلو در حد افق و تاب عقب و مهتاب باز و تاب به عقب و اجرای پشتک جمع به عنوان پرش و فرود با مکث دو ثانیه

سطح چهار (پرش خرک ):

-حرکت بالانس برگشت و فرود با مکث استفاده از پیش تخته با ارتفاع 115 سانتی متر از سطح تشک

-پیچ وارو باز، فرود روی تشک با استفاده از یک پیش تخته

سطح چهار (پارالل):

-با پرش گرفتن چوب ها و اجرای اسکلپکا بلافاصله تاب به عقب تا 45 درجه در حد افق

-اجرای حرکت موی باز کردن پاها روی چوب ها و سپس آوردن پاها روی صورت

-تاب به عقب و به جلو و به عقب و رفتن به بالانس با 180 درجه چرخش ، از بالانس آرام پائین آمدن و اجرای حرکت پرت زیر ، گرفتن زیر بغل و اسکپکا و آرام آوردن پاها به جلو و نگه داشتن L زاویه دو ثانیه مکث

-بالانس قدرتی به صورت دست راست پا باز

-اجرای واروی باز به عنوان پرش و فرود

 سطح چهار (بارفیکس):

-ضربه دم ماهی و برداشتن تاب بلند

-تاب جلو و چرخش 180درجه بدن بالای 45 درجه و تعویض هر دو دست ها

-تاب به جلو و اجرای حرکت اسکلپکا و پرتاب پاها بلافاصله به بالانس

-آفتاب و آفتاب به مهتاب (چرخش 180 درجه )

-مهتاب و مهتاب به آفتاب (چرخش 180 درجه )

-آفتاب و کورپیت باز

 

برنامه پیشنهادی سطح پنج  - گروه سنی 11  سال

سطح پنج  (حرکات زمینی  ):

- در مسیر AC   دویدن اجرای پیچ نیم وارو ، وارو باز بطر و 180 درجه چرخش افت روی دست ها

-پا باز دو ثانیه مکث ، بالانس قدرتی پا باز با دو ثانیه مکث سپس

-چرخش 180 درجه و ایستادن در مسیر CA

-دویدن اجرای نیم پشتک ، پشتک باز افت روی دست ها

-انجام جفتی ( یک و نیم دور ) پاها در جلو ، نشستن  آوردن پاها روی صورت نمایش یو دو ثانیه مکث و پرتاب به جلو و چرخش با خم نمودن یک پا و ایستادن در مسیرAB

-دویدن اجرای پیچ پشتک زاویه ، غلت جو پرش آهو با 45 درجه چرخش

-ایستادن در مسیر BD

-تعادلی پهلو با دو ثانیه مکث

-دویدن اجرای پیچ نیم وارو واروی باز و ایستادن 

سطح  پنج  ( خرک حلقه  ):

-از حالت ایستاده ابتدای خرک اجرای شش جفتی بطرف جلو (تراول ) Magyar

(بدون دسته )

-برگشت شش تا جفتی ( Siv ado) و یک دور 360 درجه چرخش (راشن ) و پرش

سطح  پنج  ( دارحلقه ):

-از حالت آویزان قدرتی بالا کشیدن از حلقه ها  و زاویه L  دو ثانیه مکث

-پرس بالانس دست خم پا باز ، مکث در بالانس دو ثانیه

-از بالانس فرود آمدن به تاب جلو ، تاب عقب ، تاب جلو (تا حد افق)

-تاب عقب و اجرای حرکت مهتاب باز ، مهتاب باز (دو بار )

-و تاب عقب و اجرای پشتک زاویه و فرود

سطح  پنج  (پرش خرک  ):

-حرکت بالانس برگشت و فرود با استفاده از پیش تخته با ارتفاع 125 سانتی متر

-حرکت پیچ و فرود با استفاده از پیش تخته با ارتفاع 125 سانتی متر

سطح  پنج  (پارالل   ):

-با پرش گرفتن چوب ها و حرکت اسکلپکا بالافاصله بطرف بالانس ( یا حداقل بالاتر از افق 45 درجه )

-اجرای حرکت موی تاب به عقب و برگشت به جلو و اجرای حرکت

-عقب گرد در حد افق بالای 45 درجه تاب به جلو و برگشت به عقب اجرای بالانس

-حرکت رپیکا (از بالانس به زیر بغل آمدن ) و تاب عقب اجرای پرت زیر بغل و اسکلپکا و آرام آوردن پاها به جلو و نگه داشتن L زاویه دو ثانیه مکث

-پرس بالانس دست راست پا باز تا نگه داشتن در بالانس و اجرای واروی  باز پرش و ایستادن

 سطح پنج  (بارفیکس  ):

-ضربه دم ماهی تاب اسکلپکا ، پرتاپ به طرف بالانس تا حد افق ویمیک

-آفتاب ، آفتاب کف پا ، پا باز ( یک دور چرخش )

-آفتاب ،آفتاب به مهتاب ، مهتاب

-مهتاب کف پا ، پا باز ( یک دور چرخش )

-مهتاب 180 درجه چرخش آفتاب

-آفتاب –کورپیت باز ایستادن

 

برنامه پیشنهادی سطح شش  - گروه سنی 12  سال

 سطح شش  (حرکات زمینی  ):

- در مسیرAC   دویدن اجرای پیچ نیم وارو ، وارو باز یک و نیم بطر ایستادن

-افت روی دست ها انجام 1 جفتی و 2 توماس نشستن پا باز دو ثانیه مکث

-دست ها در پهلو آوردن پاها به جلو و انجام یو دو ثانیه مکث و بردن پاها بطرف Mana و پرتاب پاها به جلو و چرخش 180 درجه و ایستادن در مسیر CA

-دویدن اجرای نیم پشتک ، پشتک باز نیم پیچ ( 2/1 چرخش )

-ویمیک بالانس فرود جفت پا – با یک قدم 45 درجه چرخش و قرار گرفتن در محور AB  

-دویدن اجرای پیچ پشتک زاویه ، با یک قدم بالانس غلت جلو پا باز

-بدون تماس پاها با تشک اجرای بالانس قدرتی پا باز و چرخش 180 درجه بالانس و فرود با یک پا و اجرای تعادلی از پهلو دو ثانیه مکث و قرار گرفتن در محور BD

-دویدن و اجرای پیچ ، نیم وارو ، وارو باز بطر ( یک دور چرخش ) و ایستادن

 سطح شش  (خرک حلقه ):

-از حالت ایستاده ابتدای خرک دو تا جفتی طول خرک

-اسپیندل یک دور تمام سپس حرکت مگیار (سه قسمت ، دو قسمت ، یک قسمت ) Magyer (حداقل 5 تا جفتی بطرف جلو )

-حرکت Siv ado ( 5 تا جفتی )

-یک جفتی ابتدای خرک و راشن (360 درجه چرخش ) پرش

سطح شش  (دارحلقه ):

-دست راست  بدن راست اجرای شمع

-اسکلپکا زاویه دو ثانیه مکث

-بالانس قدرتی پا باز و دستهای راست دو ثانیه مکث

-از بالانس پائین آمدن برای مهتاب و اجرای مهتاب باز شانه ها بالای حلقه ها

-و اجرای اسکلپکا درو  پا باز نگه داشتن زاویه دو ثانیه مکث

-خوابیدن به پشت به حالت شمع

-آفتاب –آفتاب و دو واروی جمع پرش و فرود

سطح شش  (پرش خرک  ):

-حرکت بالانس برگشت با یک دور چرخش (بطر ) با ارتفاع 125 سانتی متر

-سوکاهارا جمع

-بالانس برگشت پشتک جمع  

سطح شش  (پارالل  ):

-با پرش گرفتن چوب ها و اسکلپکا بلافاصله بالانس

-از بالانس پائین آمدن اجرای حرکت موی ادامه تاب به بالانس و 180 درجه چرخش

-از بالانس اجرای حرکت عقب گرد بدن بالای 45 درجه یا به بالانس

-بعد حرکت پرت زیر بغل درو طرفین از عقب دست راست تاب به عقب و اجرای ریپکا تاب بالانس

-از بالانس اجرای واروی باز (یا دو واروی جمع ) پرش و فرود

سطح شش  (بارفیکس   ):

-ضربه دم ماهی و برداشتن تاب بلند و در عقب بدن بالای 45 درجه باشد

-استرادل آفتاب ، آفتاب به مهتاب (180 درجه چرخش )

-مهتاب ، اندو ، مهتاب به آفتاب (180 درجه چرخش )

-آفتاب ، آفتاب دوکورپیت جمع پرش و ایستادن

 

در شروع و خاتمه برنامه در تمام وسایل اجازه گرفتن و احترام به سر داور باید رعایت شود.

در کلیه وسیله ها در خاتمه ی برنامه که منجر به پرش می باشد فرودی مطمئن و با مکث مورد اهمیت می باشد.

 

[ پنجشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ 15:39 ] [ امیر گنجی هرسینی ]
درباره وبلاگ

سلام
به وبلاگ انجمن ژیمناستیک شهرستان هرسین خوش آمدید . امیدوارم لحظات خوبی را در این وبلاگ سپری کنید

نرسد دست تمنا چون به دامان شما
میتوان چشم دلی دوخت به ایوان شما
از دلم تا لب ایوان شما راهی نیست
نیمه جانیست در این فاصله قربان شما